Rad s organizacijama

Radionica: UPRAVLJANJE STRESOM

Organizacije najčešće nemaju uspostavljene metode upravljanja stresom. Stres se često ignorira ili smatra nepoželjnom pojavom koju treba izbjegavati. Najnovija istraživanja pokazuju kako stres ne rezultira nužno štetnim posljedicama na fizičko i mentalno zdravlje zaposlenika. Važno je razviti vještine upravljanja stresom kako bismo na razini pojedinca i organizacije stres integrirali na zdrav način.

SVRHA

Osposobiti sudionike za prepoznavanje različitih načina na koji stres može ugroziti ili doprinijeti zdravlju i učinkovitosti pojedinca i organizacija, osvijestiti važnost preuzimanja odgovornosti za upravljanje stresom, povećati motivaciju za stvaranje suradničkog okruženja u timu.

KORISTI ZA SUDIONIKE

  1. Sudionici će naučiti kako prepoznati koristan i štetan način nošenja sa stresom.
  2. Sudionici će steći znanja o učinkovitim načinima upravljanja stresom na razini organizacije.
  3. Sudionici će dobiti priliku iskusiti vlastita ograničenja i sposobnosti za preuzimanje odgovornosti.

METODE/TEHNIKE

Voditeljica: Sunčana Rokvić mag. psih.

TRAJANJE: 4 sata + pauza

CIJENA PROGRAMA: 4.000,00 kn

Radionica za djelatnike osnovnih i srednjih škola: RAZVOJ POTICANJIH ODNOSA U ZBORNICI 

Svrha radionice:

Identificirati situacije, teme i način komuniciranja stavova i emocija koje najčešće negativno utječu na međusobnu suradnju u školi. Utvrditi područja timskog komuniciranja na kojima  je potrebno posebno raditi i napraviti plan djelovanja.

Tijekom radionice uči se o preduvjetima koji su potrebni za stvaranje sigurnog, poticajnog i zdravog radnog okruženja koje doprinosi životnom zadovoljstvu, analiziraju se rezultati anonimne on-line ankete o zadovoljstvu odnosima u timu koju popunjavaju djelatnici škole i zajednički se utvrđuju prioritetna područja i planiraju aktivnosti koje će doprinijeti razvoju sigurnog i poticajnog radnog okruženja. Prednost ove radionice je upravo u individualiziranom pristupu i radu na stvarnim problemima uočenim unutar vašeg školskog tima.

Trajanje: 4 sata

Voditeljica: Biserka Tomljenović

Cijena radionice: 3000,00 kn

Edukacija za djelatnike timova u organizacijama: UPRAVLJANJE KVALITETOM ODNOSA UNUTAR TIMA

KOME JE NAMIJENJENA EDUKACIJA?

Edukacija je svrhovita za manje timove od 10 do 15 članova koji svakodnevno intenzivno i blisko surađuju i čija uspješnost u postizanju rezultata značajno ovisi o kvaliteti međusobne interakcije.

SVRHA EDUKACIJE

Cilj je osposobiti članove tima za kontinuirano održavanje radnog ozračja:

DINAMIKA RADA NA KVALITETI ODNOSA

Tijekom nekoliko ciklusa edukacije članovi tima analizirat će obrasce ponašanja, odnose, ozračje i kulturu  tima, identificirati kritične točke i ranjiva mjesta u odnosima unutar tima i razviti strategije za uspješno upravljanje kvalitetom odnosa.

Prvi korak prikupljanje je općih informacija o dosadašnjem funkcioniranju i odnosima unutar tima na temelju kojih voditeljice planiraju aktivnosti prilagođene posebnim obilježjima tima. Ispituju se sljedeće varijable: pozicija moći, osjećaj vrijednosti pojedinih članova tima, poštivanje zdravih osobnih granica u timu, otvorenost i izravnost komunikacije, povjerenje, uvažavanje različitosti, funkcioniranje pod velikim radnim opterećenjem, generatori stresa i sukoba unutar tima, kapacitet članova tima za davanje i primanje pozitivne i negativne povratne informacije. Polaznici će putem anonimne internetske ankete odgovoriti na niz pitanja koje će voditeljicama poslužiti za inicijalnu analizu potreba, resursa i područja za napredak unutar tima.

Drugi korak održavanje je prve radionice na kojoj voditeljice predstavljaju rezultate ankete kao okvir za vođenu raspravu o dosadašnjem funkcioniranju tima. Članovi tima sudjelovat će i u interaktivnim iskustvenim aktivnostima kojima je svrha potaći članove tima na istraživanje osobnih granica, odnosa moći unutar tima i najčešćih obrazaca komunikacije. Nakon iskustvenih aktivnosti zajednički se identificiraju prioriteti za tim i dogovaraju daljnji koraci. Voditeljice educiraju o relevantnim konceptima grupnog procesa, vode iskustvene aktivnosti i moderiraju dogovor oko početnih grupnih/timskih pravila i utvrđivanja grupnih prioriteta za daljnji rad na kvaliteti odnosa.

Treći korak održavanje je druge radionice kojoj je cilj postići konsenzus oko sadržaja „Timskog  Ustava“. „Timski Ustav“ zbir je dogovorenih vrijednosti i etičkih načela na kojima se temelji suradnja unutar tima, dogovorenih smjernica za rješavanje sukoba unutar tima i pravila koja osiguravaju pravo na različitost i smanjuju rizik od isključivanja unutar tima, dogovorenih komunikacijskih pravila, dogovorenih pravila poštivanja osobnih granica u kontekstu kolegijalne suradnje i ostalih pravila koje članovi tima procijene značajnim za bolje funkcioniranje tima. Tijekom radionice članovi tima sudjelovat će u vođenim iskustvenim aktivnostima, grupnom radu i vođenim diskusijama.

Četvrti korak održavanje je treće radionice na kojoj će se razmotriti i raspraviti kako tim živi svoj Ustav. Primjenjuje li ga ili ne. Jesu li prethodne radionice imale dugoročnijeg učinka ili ne. Treća radionica prilika je za otvorenu raspravu o funkcioniranju tima nakon uvođenja „Ustava“, eventualnim potrebama za izmjenama „Ustava“.

Vremenski raspored između  provođenja pojedinih faza edukacije ovisi o veličini tima te mogućnostima organizacije. Po potrebi, mogu se organizirati dodatne konzultativne tematske radionice ili radionice namijenjene rješavanju pojedinih problemskih situacija i ponavljajućih negativnih obrazaca ponašanja unutar tima.

VODITELJICE PROGRAMA

Biserka Tomljenović mag. soc. rada i Sunčana Rokvić mag. psih.

TRAJANJE PROGRAMA:

CIJENA PROGRAMA:

Svaki sljedeći dodatni konzultativni susret  – 1.875,00 kn